Ochrana osobních údajů

Zásady pro zpracování osobních údajů

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost AGRI-PRECISION s.r.o., IČO: 293 00 444, se sídlem Moravské Bránice 341, PSČ 664 64, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka č. 72201, kontaktní osoba: Ing. Michal Krutiš, jednatel, kontaktní e-mailová adresa: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. (dále také jen jako „společnost" nebo „správce"), s ohledem na nezbytnost plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, vyplývajících zejména ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) stanovuje tyto zásady pro zpracování osobních údajů.

1.2. Tímto dokumentem společnost poskytuje informace, které osobní údaje a za jakým účelem zpracovává, a jaká práva a povinnosti náleží osobám, jejichž osobní údaje společnost zpracovává. Tento dokument se netýká zpracování osobních údajů zaměstnanců společnosti.

1.3. Tento dokument může být dle potřeby revidován a aktualizován. 1.4. Společnost zpracovává osobní údaje ručně i automatizovaně, vede evidenci veškerých činností, při kterých dochází ke zpracování osobních údajů.

2. Základní pojmy

2.1. Společnost je správcem osobních údajů, neboť určuje účely a prostředky zpracování osobních údajů; osobní údaje zpracovává sama nebo k tomuto účelu využívá služeb dalších osob, tj. zpracovatelů.

2.2. Osobními údaji jsou veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen „subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

2.3. Zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.

2.4. Zpracovatelem osobních údajů může být jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro společnost jakožto správce osobních údajů.

3. Základní zásady zpracování

3.1. Při zpracování osobních údajů společnost

 1. zpracovává osobní údaje ve vztahu k subjektům údajů korektně, zákonně a transparentně,
 2. shromažďuje osobní údaje pouze pro určité, výslovně vyjádřené a legitimní účely a dále je nezpracovává způsobem, který je s těmito účely neslučitelný,
 3. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelu, pro který jsou zpracovávány,
 4. zpracovává pouze takové osobní údaje, které jsou přesné a v případě potřeby aktualizované; společnost k tomuto účelu přijme veškerá rozumná opatření, aby osobní údaje, které jsou nepřesné s přihlédnutím k účelům, pro které se zpracovávají, byly bezodkladně vymazány nebo opraveny,
 5. ukládá osobní údaje ve formě umožňující identifikaci subjektů údajů po dobu ne delší, než je nezbytné pro účely, pro které jsou zpracovávány,
 6. zpracovává osobní údaje způsobem, který zajistí náležité zabezpečení osobních údajů, včetně jejich ochrany pomocí vhodných technických nebo organizačních opatření před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.

3.2. Společnost odpovídá za dodržení všech výše uvedených zásad a musí být schopna dodržování těchto
zásad doložit.

3.3. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje pouze na základě některého z právních důvodů
zpracování stanovených právními předpisy. Pouze pokud není dán jiný právní důvod zpracování, musí
společnost získat souhlas subjektu údajů.

4. Zpracovávané osobní údaje

4.1. V souvislosti se svojí činností společnost zpracovává níže uvedené osobní údaje.

4.2. Jedná se o základní identifikační a adresní údaje

 1. jméno a příjmení,
 2. identifikační číslo, identifikační číslo
 3. sídlo, případně kontaktní adresa,
 4. kontaktní telefonní číslo,
 5. kontaktní elektronická (emailová) adresa.

4.3. Pokud subjekt údajů jedná prostřednictvím zástupce, společnost zpracovává rovněž identifikační a
adresné údaje tohoto zástupce.

4.4. V případě, kdy je zákazníkem nebo se společností komunikuje právnická osoba, společnost zpracovává
následující osobní údaje přiřaditelné k této právnické osobě, a to jméno a příjmení osoby, která za
právnickou osobu jedná; u této osoby dále zpracováváme osobní údaje týkající se kontaktního
telefonního čísla a kontaktní emailové adresy, funkce či pracovního zařazení.

4.5. Dále společnost zpracovává

 1. zákaznické číslo zákazníka
 2. údaje o zakoupeném zboží a/nebo odebíraných službách (zejména datum objednávky, den uavření smlouvy, datum předání zboží, druh, specifikace a množství zboží nebo služby, cena),
 3. údaje o GPS poloze zařízení zákazníka,
 4. údaje získané z monitorovacích a navigačních systémů získané při jejich užívání zákazníky, pokud je možné spojit s konkrétní fyzickou osobou,
 5. údaje z komunikace mezi společností a zákazníkem (písemná nebo elektronická komunikace, záznamy telefonických hovorů)
 6. údaje o platební morálce.

4.6. Společnost provádí průběžně aktualizaci zpracovávaných osobních údajů, zejména tehdy, pokud
společnost zjistí nesprávnost některého ze zpracovávaných osobních údajů nebo společnost obdrží od
subjektu údajů informaci o změně některého ze zpracovávaných osobních údajů.

5. Prodej zboží a poskytování služeb

5.1. Za účelem uzavření a plnění smlouvy o prodeji zboží nebo poskytování služeb společnost zpracovává
identifikační a adresní údaje (viz článek 4.2.) zákazníka a případně jeho zástupce. Pokud je smlouva
uzavírána prostřednictvím elektronické pošty nebo telefonu, zpracovává společnost rovněž údaj
týkající se elektronické adresy a telefonního čísla zákazníka nebo osoby za něj jednající. Jestliže
existuje komunikace společnosti a zákazníka související s procesem uzavírání smlouvy nebo s jejím
plněním, zpracovává společnost rovněž osobní údaje obsažené v této komunikaci. Rovněž za tímto
účelem společnost zpracovává údaje týkající se předmětu plnění smlouvy a způsobu uzavření smlouvy,
tedy zejména údaje týkající se objednaného zboží nebo služeb, data objednávky či uzavření smlouvy,
předání zboží či poskytnutí služeb a ceny.

5.2. Jestliže dochází k uzavření smlouvy prostřednictvím on-line obchodu společnosti, při které je
vyžadována registrace (založení zákaznického účtu), zpracovává společnost za účelem ověření
totožnosti zákazníka údaje týkající se přihlašovacího jména, hesla a data přihlášení.

5.3. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro uzavření a splnění smlouvy. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Tyto osobní údaje společnost získává od zákazníků, další získává z průběhu obchodního vztahu. Pokud by zákazník odmítl některé z uvedených osobních údajů společnosti sdělit nebo by nesouhlasil s jejich zpracováním pro tento účel, musela by společnost odmítnout prodat zboží nebo poskytnout služby.

5.4. Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává po dobu nutnou k dosažení uvedeného účelu. Pokud zákazník v souvislosti s koupí zboží nebo poskytnutím služby splní vůči společnosti veškeré své závazky (včetně platebních), po uplynutí záruční doby společnost ukončí zpracování osobních údajů pro tento účel, pokud není v těchto zásadách stanoveno jinak.

5.5. Pokud zákazník poskytne společnosti osobní údaje, ale k uzavření smlouvy nedojde, společnost ukončení zpracování osobních údajů po uplynutí tří (3) kalendářních měsíců ode dne ukončení jednání o uzavření smlouvy.

5.6. Zpracování osobních údajů týkajících se zákaznického účtu bude ze strany společnosti ukončeno po uplynutí dvou (2) roků od posledního přihlášení zákazníka. V tomto případě je právním důvodem pro zpracování osobních údajů nezbytnost pro účely oprávněného zájmů společnosti, kterým je umožnit zákazníkovi učinit objednávku, aniž by si musel zřizovat nový zákaznický účet.

6. Vedení sporných nebo jiných řízení

6.1. V případě, kdy společnost, zákazník nebo jiná osoba zahájí sporné nebo jiné řízení, jehož je společnost účastníkem, zpracovává společnost osobní údaje týkající se identifikace a kontaktu, dodaného zboží nebo poskytnutých služeb, neuhrazené částky, jakož i dalších údajů týkajících se tohoto řízení, které má společnost k dispozici.

6.2. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti, kterým je ochrana majetku a/nebo dobré pověsti společnosti. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Tyto osobní údaje společnost získává od zákazníků, od osob, které příslušné řízení zahájily, od orgánu nebo osoby, u kterého řízení probíhá, z veřejných rejstříků či jiných veřejně dostupných zdrojů.

6.3. Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává do skončení řízení, resp. zániku souvisejících práv a povinností, k jejich plnění je třeba zpracovávat tyto osobní údaje.

7. Plnění zákonných povinností

7.1. Společnost dále zpracovává osobní údaje za účelem plnění povinností uložených právními předpisy. Z důvodů vyžadovaných zákonem o účetnictví a dalšími právními předpisy zejména z oblasti daňové správy společnost po stanovenou dobu uchovává dokumenty (v elektronické nebo papírové podobě) obsahující osobní údaje, zejména faktury a dokumenty, z kterých vyplývá právní důvod pro vystavení faktur (tj. zejména objednávky a smlouvy) obsahující identifikační a adresní údaje zákazníků, údaje týkající se prodaného zboží a poskytnutých služeb, vyúčtované ceny.

7.2. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle tohoto článku je jeho nezbytnost pro splnění právních povinností společnosti. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Tyto osobní údaje společnost získává od zákazníků nebo z průběhu obchodního vztahu.

7.3. Osobní údaje dle tohoto článku společnost zpracovává po dobu stanovenou právními předpisy.

8. Šíření obchodní sdělení a používání cookies

8.1. Pokud společnost získá od zákazníka dle článku 5. těchto zásad emailovou adresu v souvislosti s prodejem zboží nebo poskytováním služeb, je společnost oprávněna využívat tuto emailovou adresu pro potřeby šíření obchodních sdělení společnosti týkajících se obdobného zboží nebo služeb.

8.2. Předpokladem pro možnost šíření obchodních sdělení dle článku 8.1. je, že zákazník má jasnou a zřetelnou možnost jednoduchým způsobem, zdarma nebo na účet společnosti odmítnout souhlas s takovýmto využitím jeho emailové adresy i při zasílání každé jednotlivé zprávy, pokud původně toto využití neodmítl.

8.3. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle článku 8.1. nezbytnost pro účely oprávněných zájmů společnosti, kterým je provádění marketingu. Souhlas subjektu údajů k tomuto zpracování se nevyžaduje. Společnost je oprávněna zpracovávat osobní údaje do doby, než zákazník společnosti sdělí, že již s tímto zpracováním nesouhlasí.

8.4. Šířit obchodní sdělení bez splnění podmínek dle článků 8.1. a 8.2. je společnost oprávněna pouze na základě získání souhlasu. Tento souhlas je subjekt údajů oprávněn kdykoliv odvolat.

8.5. Pokud společnost získá od zákazníka nebo jiného uživatele webových stránek společnosti souhlas s umísťováním souborů cookies na jeho počítači, je společnost oprávněna na základě tohoto souhlasu umísťovat do počítače této osoby textové soubory za účelem zpětného odesílání informací o chování tohoto uživatele na webových stránkách společnosti. Před poskytnutím souhlasu dle tohoto článku musí být osoba poskytující souhlas poučena o tom, že tento souhlas lze kdykoliv odvolat.

8.6. Právním důvodem pro zpracování osobních údajů dle článku 8.5. je souhlas subjektu údajů. Neposkytnutí tohoto souhlasu nebo jeho odvolání nemá žádný vliv na možnost koupě zboží nebo poskytování služeb. Tyto osobní údaje společnost zpracovává po dobu trvání souhlasu.

9. Předávání osobních údajů třetím osobám

9.1. Společnost předává osobní údaje jinému subjektu (např. soudu či finančnímu úřadu), pokud jí to ukládá právní předpis nebo je to nutné ke splnění povinnosti uložené právním předpisem či vykonatelným rozhodnutím příslušného orgánu.

9.2. Společnost při plnění svých povinností z uzavřených smluv nebo v případě ochrany svých legitimních zájmů může využívat odborné a specializované služby jiných subjektů. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají tyto osobní údaje pouze v rámci pokynů od společnosti a nesmí je využít jinak. Jde zejména o služby dodavatele podnikového informačního systému za účelem fakturace, plateb, evidence prodaného zboží, poskytování servisní činnosti provozu a servisního dohledu monitorovacího systému, poskytování cloudových služeb týkajících se jednotlivých produktů, činnosti poskytovatele služeb tvorby a fungování webových stránek a odesílání newsletterů, služby zálohování firemních dokumentů a provoz emailového klienta, doručovací služby, vedení účetnictví. Na žádost subjektu údajů společnost sdělí, zda a kterému subjektu byly jeho osobní údaje poskytnuty a další související informace.

9.3. Každého takového dodavatele společnost pečlivě vybírá a s každým uzavírá smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které jsou stanoveny povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů, včetně povinnosti zachovávat mlčenlivost.

9.4. Společnost je oprávněna předat osobní údaje pouze těm osobám, které poskytují dostatečné záruky zavedením vhodných technických a organizačních opatření tak, aby dané zpracování splňovalo všechny požadavky stanovené právními předpisy a aby byla zajištěna ochrana práv subjektů údajů.

9.5. K tomuto nakládání s osobními údaji společnost nepotřebuje souhlas subjektu údajů, neboť by v opačném případě nebyla společnost schopna splnit své povinnosti ze smlouvy, resp. k tomuto poskytnutí dochází z jeho nezbytnosti za účelem oprávněných zájmů společnosti.

9.6. Pokud společnost předává osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii, děje se tak vždy za splnění podmínek stanovených právními předpisy.

10. Způsob zpracování a přístup k osobním údajům

10.1. Osobní údaje jsou zpracovávány prostřednictvím informačního systému společnosti, jehož zabezpečení před ztrátami osobních údajů i před přístupem neoprávněných osob je pravidelně ověřováno. Přístup do systému je omezen podle nastavených manažerských rolí. Bezpečnost předávání osobních údajů v elektronické podobě třetím osobám je zabezpečeno prostřednictvím přístupu do informačního systému společnosti chráněného bezpečným heslem. Informační systém je standardní, jeho dodavatel poskytuje obvyklé záruky bezpečnosti, jeho funkčnost a bezpečnost je pravidelně testován a udržován externím dodavatelem, se kterým má společnost uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů.

10.2. Společnost provádí při zpracování osobních údajů zejména následující technické a organizační opatření:

 1. uzamykání prostor správce, kde se osobní údaje zpracovávají,
 2. uzamykání osobních údajů v tištěné podobě do uzamykatelných skříní,
 3. zpracování osobních údajů pouze odpovědnými osobami;
 4. proškolení odpovědných osob, jak mají s osobními údaji nakládat.

10.3. Každý úkon, který zahrnuje jakékoli nakládání s osobními údaji, je zaznamenán v informačním systému společnosti, a to včetně údaje o osobě, která tento úkon provedla.

10.4. Společnost zpracovávané osobní údaje průběžně aktualizuje, zejména v souvislosti se změnami, které jí oznámí zákazníci nebo které společnost zjistí od zákazníků, jiných osob nebo z jiných veřejně dostupných zdrojů.

10.5. Pokud již společnost dosáhne účelu zpracování osobních údajů a žádný další důvod pro jejich zpracování nemá, tyto osobní údaje vymaže bez možnosti jejich obnovy.

10.6. Přístup k osobním údajům ve společnosti mají pouze osoby, u kterých to nutně vyžaduje dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány. Za tímto účelem ve společnosti probíhá pravidelný audit.

10.7. Zaměstnanci společnosti mající přístup k osobním údajům jsou patřičně proškoleni o jejich ochraně a jsou povinni dodržovat mlčenlivost.

11. Práva subjektu údajů

11.1. Subjekt údajů má v souvislosti s ochranou osobních údajů následující práva:

 1. na přístup k jeho osobním údajům, které zahrnuje zejména právo získat od společnosti potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, příjemcích, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, plánované době zpracování, o existenci práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
 2. na opravu nepřesných osobních údajů; subjekt údajů má však současně povinnost oznamovat změny svých osobních údajů a doložit, že k takové změně došlo. Zároveň je povinen poskytnout součinnost, bude-li zjištěno, že osobní údaje, které jsou o něm zpracovávané, nejsou přesné,
 3. právo na výmaz osobních údajů, které se ho týkají, pokud společnost neprokáže oprávněné důvody pro zpracování těchto osobních údajů,
 4. na omezení zpracování osobních údajů do doby vyřešení podnětu, pokud popírá přesnost osobních údajů, důvody jejich zpracování nebo pokud podá námitku proti jejich zpracování,
 5. právo na oznámení opravy, výmazu nebo omezení zpracování osobních údajů, ledaže se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí,
 6. na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo požádat o předání těchto údajů jinému správci,
 7. vznést námitku proti zpracování jeho osobních údajů z důvodu oprávněného zájmu společnosti (např. na zasílání obchodních sdělení); v případě, že nebude prokázána existence závažného oprávněného důvodu pro zpracování, který převažuje nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, společnost zpracování na základě námitky ukončí bez zbytečného odkladu,
 8. kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, pokud je společnost zpracovává na základě jeho souhlasu; tímto odvoláním souhlasu však nebude dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním,
 9. obrátit se s podnětem nebo stížností na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

12. Účinnost

12.1. Tyto zásady jsou účinné od 25. 5. 2018