Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

obchodní společnosti
AGRI-PRECISION s.r.o.
se sídlem Moravské Bránice 341, PSČ 664 64, identifikační číslo: 293 00 444,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 72201
pro prodej zboží a poskytování služeb

 

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti AGRI-PRECISION s.r.o., se sídlem Moravské Bránice 341, PSČ 664 64, identifikační číslo: 293 00 444, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka č. 72201 (dále jen „AGRI“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy uzavírané za účelem zajištění dodávky zboží (dále jen „kupní smlouva“) a/nebo poskytování služeb (dále jen „smlouva o poskytování služeb“) (kupní smlouva a/nebo smlouva o poskytování služeb dále také jen „smlouva“ s tím, že pokud z kontextu nevyplývá, že se dané ustanovení obchodních podmínek vztahuje pouze na kupní smlouvu nebo pouze na smlouvu o poskytování služeb, vztahuje se dané ustanovení obchodních podmínek na obě smlouvy) mezi AGRI jako prodávajícím/poskytovatelem na jedné straně a podnikající fyzickou nebo právnickou osobou jako kupujícím nebo příjemcem (dále jen „zákazník“) na straně druhé, a to na základě nabídky AGRI (dále jen „nabídka“) a jejího přijetí ze strany zákazníka. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí smlouvy.

1.2 Předmětem kupní smlouvy je na jedné straně závazek AGRI jako prodávajícího odevzdat zákazníkovi jako kupujícímu zboží uvedené v nabídce a umožnit mu nabýt ke zboží vlastnické právo a na druhé straně závazek zákazníka jako kupujícího převzít zboží a zaplatit AGRI jako prodávajícímu kupní cenu uvedenou v nabídce.

1.3 Předmětem smlouvy o poskytování služeb je na jedné straně závazek AGRI jako poskytovatele poskytovat za podmínek specifikovaných v nabídce zákazníkovi jako příjemci služby specifikované v nabídce a na druhé straně závazek zákazníka jako příjemce zaplatit AGRI jako poskytovateli dohodnutou cenu služby uvedenou v nabídce.

1.4 Znění obchodních podmínek může AGRI měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. Uzavření smlouvy

2.1 Smlouva se uzavírá elektronicky prostřednictvím e-mailu. AGRI zašle na základě předchozí komunikace se zákazníkem na e-mailovou adresu, kterou mu zákazník za tímto účelem sdělil (dále jen „e-mail zákazníka“), návrh na uzavření smlouvy v podobě nabídky (dále jen „nabídka“), která obsahuje zejména:

(a) specifikaci zákazníka (u fyzické osoby podnikající: jméno a příjmení, identifikační číslo a sídlo, u právnické osoby: název nebo obchodní firma, identifikační číslo a sídlo),

(b) v případě kupní smlouvy: nabízené zboží, jeho množství a provedení, případně jinou specifikaci zboží, kupní cenu, podmínky a způsob placení kupní ceny, v případě, že bude prodávající zajišťovat dopravu zboží, rovněž cenu dopravy a adresu dodání,

(c) v případě smlouvy o poskytování služeb: specifikaci nabízené služby, včetně případných technických nebo jiných požadavků, rozsah služby, dobu poskytování služby, cenu služby, podmínky a způsob placení ceny služby,

(d) lhůtu, do které je třeba nabídku přijmout.

Přílohou e-mailu s nabídkou musí být obchodní podmínky nebo odkaz na jejich umístění na webových stránkách AGRI.

2.2 Zákazník příjme nabídku takovým vyjádřením, z kterého plyne bezvýhradný souhlas s nabídkou (např. za použití slov „objednávám“, „potvrzuji“, „souhlasím“). Přijetí nabídky zašle zákazník AGRI nejpozději do uplynutí lhůty uvedené v nabídce prostřednictvím e-mailové adresy, z které mu nabídka byla doručena. AGRI je povinna bez zbytečného odkladu potvrdit, že jí přijetí nabídky bylo doručeno. Pokud nebude AGRI doručeno přijetí nabídky ve lhůtě uvedené pro přijetí na nabídce, k uzavření smlouvy nedojde.

2.3 Přijetí (odsouhlasení) nabídky ze strany zákazníka s výhradou, dodatkem nebo odchylkou od nabídky nebo obchodních podmínek ve smyslu § 1740 odst. 3 občanského zákoníku není přijetím nabídky, a tedy nedojde k uzavření smlouvy. Zákazník není oprávněn v přijetí nabídky odkazovat na své obchodní podmínky nebo na obchodní podmínky jiných osob, resp. tento postup zákazníka znamená výhradu k nabídce AGRI.

2.4 K uzavření smlouvy dojde okamžikem, kdy je AGRI doručeno přijetí nabídky ze strany zákazníka.

2.5 Obsah smlouvy tvoří nabídka AGRI a obchodní podmínky. Odchylná ujednání v nabídce mají přednost před zněním obchodních podmínek. Uzavřením smlouvy se ruší všechny předchozí dohody AGRI a zákazníka ohledně předmětu smlouvy.

2.6 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že s ohledem na způsob uzavření smlouvy za použití prostředků komunikace na dálku veškerá oznámení, výzvy, upozornění, faktury, odstoupení od smlouvy i další písemné úkony související se vztahem vzniklým na základě smlouvy mohou být učiněny rovněž prostřednictvím elektronické pošty zaslané na e-mailovou adresu zákazníka, z které bylo na adresu AGRI zasláno přijetí nabídky nebo na jinou zákazníkem zaslanou e-mailovou adresu, aniž by bylo nutné opatřit příslušné e-maily elektronickým podpisem.

3. Kupní cena a platební podmínky

3.1 Na základě uzavřené kupní smlouvy je zákazník povinen zaplatit AGRI kupní cenu za zboží uvedenou v potvrzené nabídce (kupní cena zboží včetně ceny dopravy či dalších plateb dle nabídky a obchodních podmínek dále také jen „kupní cena“). Spolu s kupní cenou je zákazník povinen uhradit daň z přidané hodnoty, která bude vyúčtována ve výši stanovené právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3.2 Kupní cenu je zákazník povinen uhradit způsobem uvedeným v nabídce, a to

(a) v hotovosti při předání zboží,

(b) zčásti nebo zcela na základě zálohové faktury před předáním (odesláním) zboží, a/nebo

(c) celou kupní cenu nebo zbývající část kupní ceny, pokud předcházela platba zálohy na část kupní ceny, po předání (doručení) zboží na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu předaného zákazníkovi současně s předáním zboží nebo následně po dodání zboží (zákazník je povinen převzetí faktury AGRI potvrdit).

V případě zálohové faktury je zákazník povinen zaplatit zálohu do pěti (5) dnů ode dne vystavení a odeslání zálohové faktury zákazníkovi. Splatnost řádné faktury bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení a odeslání na email zákazníka. V případě zálohové platby musí faktura obsahovat zúčtování zaplacené zálohy.

3.3 V případě placení kupní ceny nebo její části na základě zálohové faktury je AGRI oprávněna do zaplacení zálohy odmítnout předat (odeslat) zákazníkovi zboží.

3.4 Pokud není zákazník povinen zaplatit kupní cenu v hotovosti, je povinen úhradu kupní ceny provést bezhotovostně na bankovní účet AGRI uvedený ve faktuře. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby považována za uhrazenou dnem jejího připsání v plné výši na účet AGRI. O platbě v hotovosti je AGRI povinna vydat zákazníkovi písemné potvrzení.

3.5 Smluvní strany sjednávají, že se zákazník stane vlastníkem předaného (doručeného) zboží po zaplacení kupní ceny.

3.6 Pro případ prodlení zákazníka s úhradou kupní ceny nebo zálohy, je zákazník povinen uhradit AGRI smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky kupní ceny za každý započatý den prodlení. Dílčí úhrady zákazníka, které nestačí k úhradě celé dlužné částky, budou přednostně započítávány nejprve na smluvní pokutu, následně na příslušenství pohledávky a ve zbývající části na jistinu kupní ceny, pokud zákazník nestanoví při platbě jinak.

4. Dodání zboží

4.1 V případě, že je v nabídce uvedeno nic jiného, je zákazník povinen zboží odebrat po předchozím telefonickém nahlášení konkrétního času vyzvednutí v provozovně AGRI na adrese Ivančice, U Malovaného mlýna ev. č. 1509, PSČ 664 91.

4.2 V případě, kdy dle nabídky zajišťuje dopravu zboží AGRI, je AGRI povinna odeslat zboží zákazníkovi na adresu uvedenou v nabídce nejpozději do sedmi (7) pracovních dnů ode dne potvrzení nabídky, není-li v nabídce uvedena jiná dodací lhůta nebo pokud není v nabídce uvedeno, že zboží bude dodáno ve stanovené lhůtě až po zaplacení zálohy na kupní cenu nebo její část.

4.3 Zboží bude dodáno v obvyklém obalu.

4.4 Zákazník je povinen zboží od AGRI převzít a převzetí písemně potvrdit na dodacím listě, montážním listě nebo na faktuře – daňovém dokladu dle požadavku AGRI. Bez tohoto potvrzení je AGRI oprávněn předání zboží odmítnout.

4.5 V případě, kdy zajišťuje dopravu zboží AGRI, je zákazník povinen zaplatit cenu dopravy uvedenou v nabídce.

4.6 Povinnost AGRI dodat zákazníkovi zboží se považuje za splněnou v okamžiku, kdy AGRI umožní zákazníkovi nakládat se zbožím v místě dodání. V případě, že dopravu zboží zajišťuje AGRI, je povinen avizovat zákazníkovi termín dodání zboží alespoň dva pracovní dny předem. Okamžikem předání zboží přechází na zákazníka nebezpečí škody na zboží.

4.7 AGRI je povinna předat zákazníkovi nebo dopravci zboží pro přepravu zabalené podle zvyklostí a není-li jich, pak způsobem potřebným pro uchování zboží a jeho přepravu.

4.8 Zákazník je povinen zboží při převzetí řádně zkontrolovat. V případě, že má zboží zjevné vady, je zákazník povinen tyto vady zboží neprodleně písemně uplatnit u AGRI. V případě, že zákazník neprovede kontrolu zboží při převzetí nebo neohlásí zjištěné vady AGRI bez zbytečného odkladu, není zákazník oprávněn uplatnit nároky z vad, které mohly a měly být při kontrole zjištěny.

4.9 Spolu se zbožím je AGRI povinna předat zákazníkovi všechny doklady a průvodní dokumentaci, jež jsou nutné k jeho převzetí a užívání.

4.10 AGRI poskytuje tímto zákazníkovi záruku, že zboží včetně jeho řádné instalace bude po záruční dobu způsobilé k jeho použití pro obvyklý účel. Záruční doba se sjednává v trvání 12 kalendářních měsíců a běží ode dne předání zboží zákazníkovi. Zákazník nemá práva ze záruky, pokud neuhradí v plné výši sjednanou kupní cenu a DPH, nebo způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na zboží na zákazníka vnější událost. Uplatní-li zákazník právo ze záruky, potvrdí mu AGRI v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání.

4.11 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že

(a) v případě, pokud zboží pro svoji činnost využívá systém řízení vozidla, pro které bude zboží využíváno, nefunkčnost nebo nedostatečné seřízení systému řízení vozidla může mít vliv na funkčnost a přesnost činnosti zboží, s tím, že za správné fungování systému řízení vozidla AGRI nenese odpovědnost,

(b) v případě, pokud zboží využívá ke své činnosti přenos dat nebo data satelitních systémů, nenese AGRI odpovědnost za případné omezení, přerušení či zastavení poskytování datového přenosu nebo nesprávnosti údajů satelitních systémů, pokud tyto nedostatky nebyly způsobeny zaviněním AGRI.

5. Práva z vadného plnění kupní smlouvy

5.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 občanského zákoníku.

5.2 AGRI zaručuje zákazníkovi, že zboží, které mu dodá za podmínek sjednaných v kupní smlouvě, bude

(a) odpovídat právním předpisům platným v České republice; v této souvislosti AGRI zejména odpovídá zákazníkovi, že zboží získalo veškerá nezbytná osvědčení pro užití v České republice, pokud je takové osvědčení dle právního řádu České republiky vyžadováno,

(b) mít vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, mít takové vlastnosti, které AGRI popsal nebo které zákazník očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy,

(c) mít jakost a provedení stanovené v kupní smlouvě,

(d) způsobilé k účelu, který pro jeho použití AGRI uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,

(e) odevzdáno v množství uvedeném v kupní smlouvě,

(f) bez výrobních, vzhledových či jiných vad,

(g) bez právních vad, zejména že zboží nebude zatíženo zástavními, předkupními ani jinými právy třetích osob,

(h) bezpečné z hlediska českých právních předpisů.

5.3 Práva z vadného plnění uplatňuje zákazník u AGRI písemně na adrese jeho sídla nebo v kterékoli provozovně.

6. Cena služby a platební podmínky

6.1 Na základě uzavřené smlouvy o poskytování služeb je zákazník povinen zaplatit AGRI cenu služby uvedenou v potvrzené nabídce (cena služby, cestovné včetně dalších plateb dle nabídky a obchodních podmínek dále také jen „cena služby“). Spolu s cenou služby je zákazník povinen uhradit daň z přidané hodnoty, která bude vyúčtována ve výši stanovené právním předpisem ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

6.2 Cenu služby je zákazník povinen uhradit způsobem uvedeným v nabídce, a to

(a) zčásti nebo zcela na základě zálohové faktury před jednorázovým poskytnutím služby, a/nebo

(b) celou cenu služby nebo zbývající část ceny služby, pokud předcházela platba zálohy na část ceny služby, po poskytnutí jednorázové služby na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystaveného a zaslaného zákazníkovi po poskytnutí jednorázové služby,

(c) zčásti nebo zcela na základě zálohové faktury před začátkem v nabídce uvedeného opakujícího se období poskytování služby (roční, půlročním nebo jiné), a/nebo

(d) celou cenu služby nebo zbývající část ceny služby, pokud předcházela platba zálohy na část ceny služby, po uplynutí celého v nabídce uvedeného opakujícího se období poskytování služby (roční, půlroční nebo jiné) na základě faktury s náležitostmi daňového dokladu vystaveného a zaslaného zákazníkovi po uplynutí celého v nabídce uvedeného opakujícího se období poskytování služby.

V případě zálohové faktury je zákazník povinen zaplatit zálohu do pěti (5) dnů ode dne vystavení a odeslání zálohové faktury zákazníkovi. Splatnost řádné faktury bude činit čtrnáct (14) dnů ode dne vystavení a odeslání na email zákazníka. V případě zálohové platby musí faktura obsahovat zúčtování zaplacené zálohy.

6.3 V případě placení ceny služby nebo její části na základě zálohové faktury není AGRI povinna zahájit poskytování služby do zaplacení zálohy. V případě prodlení zákazníka s placením ceny služby za sjednané opakující se období poskytování služby je AGRI oprávněna přerušit poskytování služby pro další opakující se období, a to do zaplacení splatného dluhu.

6.4 Zákazník je povinen zaplatit cenu služby bezhotovostně na bankovní účet AGRI uvedený ve faktuře. Veškeré platby budou probíhat výhradně v českých korunách. Cena služby je v případě bezhotovostní platby považována za uhrazenou dnem jejího připsání v plné výši na účet AGRI.

6.5 Pro případ prodlení zákazníka s úhradou ceny služby nebo zálohy, je zákazník povinen uhradit AGRI smluvní pokutu ve výši 0,2 % z neuhrazené částky ceny služby za každý započatý den prodlení. Dílčí úhrady zákazníka, které nestačí k úhradě celé dlužné částky, budou přednostně započítávány nejprve na smluvní pokutu, následně na příslušenství pohledávky a ve zbývající části na jistinu ceny služby, pokud zákazník nestanoví při platbě jinak.

7. Poskytování služby

7.1 AGRI je povinna poskytovat službu specifikovanou (včetně technických a dalších podmínek a požadavků) v nabídce. V případě, že má služba povahu poskytnutí práva (např. licence), jsou rozsah a podmínky tohoto práva specifikovány v nabídce.

7.2 Pokud služba vyžaduje provedení fyzické činnosti ze strany AGRI, je AGRI povinna poskytnout službu v místě uvedeném v nabídce, jinak v sídle zákazníka.

7.3 Zákazník je povinen umožnit poskytování služby ze strany AGRI. V případě služby, která vyžaduje provedení fyzické činnosti je zákazník povinen poskytnout AGRI součinnost nutnou k poskytování služby dle požadavků AGRI a její (částečné) poskytnutí písemně potvrdit na montážním listě.

7.4 V případě, kdy služba vyžaduje provedení fyzické činnosti ze strany AGRI, je zákazník povinen zaplatit cestovné uvedené v nabídce.

7.5 V případě, že poskytnutá/poskytovaná služba vykazuje vady nebo není poskytována řádně, je zákazník povinen vadu služby neprodleně písemně uplatnit u AGRI prostřednictvím elektronické pošty na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. . V případě, že zákazník neohlásí zjištěné vady AGRI bez zbytečného odkladu, není zákazník oprávněn uplatnit nároky z vad.

7.6 Nejedná-li se o jednorázovou službu nebo není-li v nabídce uvedeno jinak, smlouva na poskytování služeb se sjednává na dobu určitou v trvání 12 kalendářních měsíců. Pokud žádná ze stran neučiní nejméně tři (3) měsíce před uplynutím doby trvání smlouvy vůči druhé smluvní straně písemné oznámení, že požaduje ukončení poskytování služby, doba trvání smlouvy se vždy prodlužuje o dalších dvanáct (12) měsíců.

7.7 Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že

(a) v případě, pokud je poskytování služby závislé na využívání systému řízení vozidla, pro které bude služba využívána, nefunkčnost nebo nedostatečné seřízení systému řízení vozidla může mít vliv na řádné poskytování služby, s tím, že za správné fungování systému řízení vozidla AGRI nenese odpovědnost,

(b) v případě, pokud je poskytování služby závislé na využívání technického zařízení, které zákazníkovi nedodala nebo neposkytla AGRI, nefunkčnost nebo nedostatečné seřízení uvedeného technického zařízení může mít vliv na řádné poskytování služby, s tím, že za správné fungování technického zařízení AGRI nenese odpovědnost,

(c) v případě, pokud služba spočívá v přenosu dat nebo dat satelitních systémů, nenese AGRI odpovědnost za případné omezení, přerušení či zastavení poskytování datového přenosu nebo nesprávnosti údajů satelitních systémů, pokud tyto nedostatky nebyly způsobeny zaviněním AGRI.

8. Evidence údajů o zboží a poskytované službě

8.1 Zákazník bere na vědomí, že

(a) v případě vhodnosti AGRI eviduje a dále zpracovává údaje pro zboží a poskytované službě, které jsou předmětem smlouvy, zejména údaje týkající se stavu a provozu zboží (verze užívaného softwaru, množství přenesených dat, poloha zboží), četnost jeho použití nebo údaje týkající se poskytované služby (dále jen „strojová data“); strojová data neobsahují žádné osobní údaje týkající se zákazníka, obsluhy zboží ani jiných osob,

(b) strojová data umožňují použití zboží zákazníkem a využívání služby,

(c) strojová data AGRI eviduje a zpracovává pro účely posouzení oprávněnosti nároků ze záruky, provádění záručních i pozáručních oprav a servisu zboží a pro statistické účely o míře a způsobu využití zboží a služeb,

 

(d) evidence a zpracování strojových dat je prováděno s odpovídajícím zabezpečení, aby bylo zamezeno jejich úniku nebo jinému zneužití s tím, že strojová data AGRI neposkytuje žádným osobám, s výjimkou výrobce zboží a externích poskytovatelů služeb,

(e) případný nesouhlas zákazníka s uvedenou evidencí a zpracováním strojových dat může mít za následek zánik práv ze záruky nebo nemožnost provádět řádnou údržbu nebo servis zboží, případně poskytování služby.

9. Závěrečná ustanovení

9.1 Smluvní strany se dohodly, že adresy uvedené v nabídce a v přijetí (potvrzení) nabídky jsou pro ně závazné pro doručování listin prostřednictvím držitele poštovní licence. Jakákoliv ze smluvních stran při změně adresy stanovené pro doručování listin je povinna tuto změnu bez zbytečného odkladu, nejpozději do pěti (5) kalendářních dnů oznámit druhé smluvní straně. Po doručení oznámení o změně adresy jsou smluvní strany povinny používat tuto změněnou adresu pro doručování jakýchkoliv listin až do odvolání.

9.2 Všechny spory vznikající ze smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho řádu jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu. Smluvní strana sjednávají jako místo sudiště Brno. Sjednáním rozhodčí doložky není dotčeno právo žalobce obrátit se se svým nárokem na soud.

9.3 Smluvní strany jsou si vědomy, že jsou ujednáními smlouvy vázány a že obsah smlouvy lze změnit pouze se souhlasem obou smluvních stran, a to v písemné formě. Totéž platí pro vzdání se práv vyplývajících ze smlouvy.

9.4 Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy s okamžitou účinností odstoupit za podmínek uvedených v § 2001 a násl. občanského zákoníku a dále pokud

(a) se druhá smluvní strana dostane do prodlení se splněním některé své povinnosti vyplývající ze smlouvy, nebo

(b) je vůči druhé smluvní straně rozhodnuto o úpadku nebo zahájeno exekuční řízení.

9.5 Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Pokud vztah založený smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak se smlouva řídí právním řádem České republiky.

9.6 Tyto obchodní podmínky platí pro nabídky AGRI odeslané od 1.1.2021.